Simon Johnston

Simon Johnston

  • Strongman Champion